Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8701
W sumie: 152498

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W GMINIE ADAMÓW

Gmina Adamów otrzymała dofinansowanie Projektu

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W GMINIE ADAMÓW”

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa:

Infrastruktura społeczna.

 

Działanie:

Rewitalizacja obszarów wiejskich.

 

Wartość projektu: 3 797 485,87 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 2 221 887,92 zł.

Dofinansowanie: 2 110 793,46 zł.

Wkład własny: 1 686 692,41 zł.

Okres realizacji projektu: od 13.07.2017r. do 29.07.2022r.


 

Główne zadania w projekcie:

 • Budowa parku linowego w m. Jacnia.
 • Budowa "chaty rybaka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni.
 • Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
 • Budowa placu zabaw w m. Jacnia.
 • Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia.
 • Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie.
 • Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 010843L w m. Jacnia.

 


BUDOWA PARKU LINOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JACNIA

Dnia 30 lipca 2019 roku nastąpił odbiór końcowy pierwszego zadania realizowanego w ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

 • montaż parku linowego z asekuracją ciągłą,
 • dostarczenie sprzętu asekuracyjnego,
 • ogrodzenie terenu,
 • wykonanie inspekcji otwarcia parku linowego przez niezależną jednostkę,
 • wykonanie tymczasowego budynku na potrzeby parku linowego,

Głównym wykonawcą była: Monika Ligierska – POLSKIE PARKI LINOWE

Informacje dot. godzin otwarcia już wkrótce.

 

Zdjęcia z realizacji:

 


ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OSP W ADAMOWIE NA CENTRUM AKTYWNOŚCI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

 

W ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów realizowane jest zadanie dot. adaptacji budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Umowę z wykonawcą tj. firmą „Usługi Transportowe Daniel Kierepka” z siedzibą w Horyszów podpisano dnia 28 maja 2019 roku.

W ramach przedsięwzięcia realizuje się:

 • wymianę istniejącego pokrycia dachowego,
 • montaż urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych – platformy schodowej krzywoliniowej,
 • utwardzenie terenu, - montaż altany z grillem,
 • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 19 czerwca 2020 roku. Przewiduje się etapowanie czasowe prac przez wykonawcę etap I (maj – wrzesień 2019 roku), etap II (kwiecień – czerwiec 2020 roku)

 


4 października 2019 roku zakończył się pierwszy etap prac budowlanych związanych z wymianą dachu na budynku remizy OSP w miejscowości Adamów w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

 

Zdjęcia z realizacji:

 


Zrealizowano zadanie pod nazwą: „ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY OSP W ADAMOWIE NA CENTRUM AKTYWNOŚCI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU”,

Zadanie obejmowało:

 • wykonie zakresu prac dotyczących zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Centrum Aktywności Integracji Społecznej m.in. zmianie uległy funkcje niektórych istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku:

 • Zagospodarowanie terenu w zakresie: utwardzenie terenu, montaż altany z grillem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

 

 


WYKONANIE PRZEBUDOWY FRAGMENTU CZASZY ZBIORNIKA WODNEGO W JACNI

W ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów trwa przebudowa fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni. Umowę z wykonawcą tj. firmą Jan Partyka z siedzibą w Krzeszowie podpisano dnia 2 lipca 2019 roku.

W ramach przedsięwzięcia realizuje się przebudowę linii brzegowej – odcinek nr I o długości 244 m w kierunku wschodnim od pomostu wędkarskiego „T” – odcinek II o długości 140 m w kierunku zachodnim od pomostu wędkarskiego „T”.

Termin wykonania zadania zaplanowano na dzień 30 października 2019 roku.

 


Zadanie pod nazwą „Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni” zostało zrealizowane! 16 września 2019 roku nastąpił odbiór końcowy. Zadanie obejmowało przebudowę części czaszy zbiornika wodnego miejscowości Jacnia polegającą na zmianie jego linii brzegowej na odcinku o długości 384 m i uformowaniu skarpy odwodnej o nachyleniu 1:5. W wyniku przebudowy powierzchnia lustra wody zbiornika uległa powiększeniu o 0,27 ha.

 

Zdjęcia z realizacji:

 


BUDOWA CHATY RYBAKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów w trakcie realizacji jest zadanie dot. budowy chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowę z wykonawcą tj. firmą Jan Partyka z siedzibą w Krzeszowie podpisano dnia 17 czerwca 2019 roku.

W ramach przedsięwzięcia realizuje się:

 • Budowę wiaty tzw. „Chaty Rybaka „
 • Zagospodarowanie terenu wokół „Chaty Rybaka”,
 • Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych,
 • Wykonanie instalacji monitoringu,
 • Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego.

Termin wykonania zadania zaplanowano na dzień 31 października 2019 roku.

 


WYKONANIE BUDOWY CHATY RYBAKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” zakończono realizację zadania dot. budowy chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowę z wykonawcą tj. firmą Jan Partyka z siedzibą w Krzeszowie podpisano dnia 17 czerwca 2019 roku.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano:

 • Budowę wiaty tzw. "Chaty Rybaka"
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Chaty Rybaka",
 • Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych,
 • Wykonanie instalacji monitoringu,
 • Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego.

Zadanie zrealizowano w terminie do dnia 31 października 2019 roku.

Wiata "Chata Rybaka" posiada zaplecze sanitarne ogólnodostępne, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce, gdzie lokalni wędkarze mogą obrobić złowione ryby, jak również upiec je na grillu. Ponieważ znajduje się ona w bezpośredniej lokalizacji zbiornika wodnego z powstałej infrastruktury mogą korzystać także przyjezdni turyści spędzający czas na terenie naszej gminy.

Całość zadania opiewa na kwotę 47 3007,99 zł.

 


BUDOWA PLACU ZABAW W M. JACNIA

 

Zakończone zostały prace związane z budową placu zabaw w m. Jacnia w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 • Budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej – 703m²,
 • Budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej – 276m²,
 • Wyposażenie w elementy małej architektury,
 • Budowa ogrodzenia
 • Odbudowa trawnika po pracach budowlanych,
 • Wykonanie nasadzeń,
 • Budowa oświetlenia hybrydowego.

Wykonawcą zadania była firma APIS Polska z siedzibą w Jarosławiu.

Wartość zadania: 578 932,62 zł

Dofinansowanie: 427 346,86 zł

 

 


MODERNIZACJA TERENÓW SPORTOWO REKREACYJNYCH W M. JACNIA

Zakończone zostały prace związane z Modernizacją terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów”

Zakres rzeczowy zdania obejmował m. in:

• wykonanie oświetlenia

• montaż i wyposażenie boiska,

• montaż ogrodzenia i piłkochwytów

• montaż sceny sportowej

Wykonawcą zadania była firma pana Jana Partyki, ul. Tarnogrodzka 2, 37-418 Krzeszów.

 

           

     

 


Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności i Integracji Społecznej w Adamowie

Zadanie pn. "Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie” w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów zostało zrealizowane. Wykonano m. in:

 • adaptację pomieszczenia na kuchnię z dostawą i montażem mebli wraz ze sprzętem AGD,

 • wyposażenie pokoju dziennego poprzez zakup mebli wraz ze sprzętem rtv,

 • wyposażenie sali komputerowej wraz z urządzeniami,

 • wyposażenie siłowni wewnętrznej,

 • wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

 • wyposażenie sali na piętrze poprzez zakup gier stołowych.

W świetlicy planowane są różnego rodzaju inicjatywy społeczne, spotkania kół gospodyń wiejskich, imprezy okolicznościowe służące zaspokojeniu potrzeb kulturalnych oraz aktywizujące lokalną społeczność. Świetlica wraz z zakupionym wyposażeniem i sprzętem rehabilitacyjnym będzie ogólnodostępna dla wszystkich oraz udostępniana nieodpłatnie i niekomercyjnie.

    

       

  

 

 

PROMOCJA PROJEKTU

W ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów zrealizowano ostatnie zadanie związane z promocją projektu. Wybudowano tzw. witacz, który efektownie powita wjeżdżających gości, zachęcając ich do odwiedzenia infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu nad zbiornikiem wodnym w Jacni.

 

Ostatecznie Gmina Adamów zrezygnowała z zadania pn: Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 010843L w m. Jacnia. Zadanie zostanie zrealizowane z innych środków.

 

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 2 926 518,46 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 798 131,56 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 211 544,86 zł.

Wkład Gminy Adamów: 916 842,04 zł.

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.