Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3853
W sumie: 58214

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Adamów

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/104/16  Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

zawiadamiam

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: 27 marca 2019 r. –  26 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Adamów w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 12 kwietna 2019 r.w siedzibie Urzędu Gminy Adamów o godz.  10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Adamów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2019 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2081) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

  • ww. projektem zmiany planu,
  • prognozą oddziaływania na środowisko,
  • opracowaniem ekofizjograficznym,
  • stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa  w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2081).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 maja 2019 r.,

-  w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,
-  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: poczta@adamów.gmina.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Adamów.

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.