Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10496
W sumie: 77797

Ogłoszenie nr 550173139-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Ogłoszenie nr 550173139-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Suchowola: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Suchowoli

Ogłoszenie nr 550173139-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Suchowola: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w SUchowoli

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, Krajowy numer identyfikacyjny 9510782532, ul. Suchowola   268, 22-442  Suchowola, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 501235760, e-mail osp_suchowola@adamow.gmina.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.adamow.gmina.pl/art,850,osp-suchowola.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Ochotnicza Straż Pożarna - stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w SUchowoli

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suchowoli, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 1. Pojazd musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem.

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Zamawiający ogłosił dwa postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu pożarniczego w dn. 18.07.2019 r. oraz w dn. 31.07.2019 r. W powyższych postępowaniach w wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne oferty.Wobec powyższego oraz braku zmiany warunków zamówienia Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

STOLARCZYK MIROSŁAW Technologia Pożarnicza,  biuro@stolarczyk.pl,  ul. Ściegiennego 268A,  25-116,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie

 

PREZES OSP w Suchowoli

/-/ Dariusz Seńko

 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.