Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8529
W sumie: 152326

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;

 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;

 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;

 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

 • osób prawnych;

 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.


Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

W gminnych biurach spisowych zapewniony będzie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) - plik do pobrania

 


 

Wójt Gminy Adamów – Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. na terenie Gminy Adamów.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Adamów,
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 5. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 6. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

Jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://adamow.bip.gmina.pl w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020

 


 

Urząd Statystyczny w Lublinie uruchomił konta: na Facebooku oraz na Twitterze, na których będzie promowana statystyka publiczna.

https://twitter.com/lublin_stat

https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin/

 


 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020,  który obejmuje informacje o gospodarstwie rolnym według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

 

Dopuszczalne są trzy formy spisu:

 • samospis internetowy – po kliknięciu w link można dokonać spisu samodzielnie w domu lub urzędzie gminy

https://psr2020.spis.gov.pl/

 • spis telefoniczny – rachmistrz skontaktuje się telefonicznie
 • spis terenowy – dopuszczalny w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej

 

Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 


 

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium RP przeprowadzany jest powszechny spis rolny. Rolnicy pytani są m. in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze, liczbę ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych, które związane są z prowadzoną produkcją rolniczą. W spisie nie padają pytania o: majątek rolników, zarobki rolników, czy wartości przychodów, a także sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty. Udział w spisie jest obowiązkowy.

W tym okresie użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych przez:

 • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)

  Jest to najwygodniejsza dla rolnika forma wypełnienia obowiązku spisowego, pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, t.j. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Ponadto do samospisu można wykorzystać dowolne dostępne urządzenie: smartfon, tablet, laptop, lub też komputer stacjonarny. Przez internet można dokonać spisu do dnia 30 listopada 2020r.

 • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i wybierając 1 – Powszechny Spis Rolny i ponownie wybierając 1 – Spisz się przez telefon. Infolinia dostępna jest codziennie (również w soboty i niedziele) w godzinach 8.00 – 20.00.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

W Urzędzie Gminy w Adamowie w godzinach pracy urzędu dostępne jest stanowisko spisowe, gdzie rolnik może samodzielnie wypełnić formularz internetowy. W celu dokonania samospisu w Urzędzie Gminy należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego pod nr tel. 84 6187724 aby ustalić dogodny termin spisu.

Gminne Biuro Spisowe w Adamowie na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 prowadzi dyżury telefoniczne w celach informacyjnych. Dyżury trwają od 1 października do 30 listopada 2020r. w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. 84 6187714.

 

Ponadto użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej: www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

 

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB

 

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

• 20 października 2020 r.

• 3 listopada 2020 r.

• 23 listopada 2020 r.

 

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowo informujemy, że Urząd Statystyczny w Lublinie organizuje konkursy dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronie internetowej:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html

 

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są również atrakcyjne nagrody: dyski twarde, słuchawki, pendrivy, powerbanki, ładowarki indukcyjne, głośniki bluetooth, myszki bezprzewodowe.

 

Zachęcamy rolników do dokonywania samospisu przez internet oraz do udziału w loterii i konkursach dotyczących spisu rolnego.

 

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07 .08.2018). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 


 

 

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

 

 

 

Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r.

Cel konkursu:

 • rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci,
 • wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

 

Atrakcyjne nagrody!

Dla przedszkoli:

 • domek i ciuchcia,
 • labirynty magnetyczne,
 • piankowe klocki,
 • przewlekanki-nawlekanki.

 

Dla przedszkolaków:

 • drobne upominki związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

 

Przedszkolaku! Narysuj swoje wspomnienia lub wyobrażenia na temat spędzania wakacji na wsi. W pracy plastycznej umieść elementy związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Regulamin konkursu

 

Więcej informacji na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/

 


 

Spis rolny – wywiady bezpośrednie.

Od 10 października w całej Polsce przywrócona została możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa epidemicznego.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie ;

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numerów:

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.

Jeżeli respondent (rolnik) ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

 

W dalszym ciągu użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych przez:

 • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)

  Jest to najwygodniejsza dla rolnika forma wypełnienia obowiązku spisowego, pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, t.j. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Ponadto do samospisu można wykorzystać dowolne dostępne urządzenie: smartfon, tablet, laptop, lub też komputer stacjonarny. Przez internet można dokonać spisu do dnia 30 listopada 2020 r.

  https://psr2020.spis.gov.pl/

 • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i wybierając 1 – Powszechny Spis Rolny i ponownie wybierając 1 – Spisz się przez telefon. Infolinia dostępna jest codziennie (również w soboty i niedziele) w godzinach 8.00 – 20.00.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi.


 

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY.

 


 

Powszechny Spis Rolny 2020 - ŚCIĄGA DLA ROLNIKA

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogąw każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów zsamodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.

Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl.
Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według załączonej tabelki.

 

Do pobrania:

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – ŚCIĄGA DLA ROLNIKA (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu).pdf

 

 


 

Spisz się sam 

i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

 

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

 

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

 

 

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład jury, są opublikowane na stronie https://spisrolny.gov.pl/ w zakładce konkursy.

 


 

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.
 

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres ROLNYLUBLIN@STAT.GOV.PL - podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer 571 506 060 - ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

 

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Gminne Biuro Spisowe Adamów - tel. 84 618 77 14

 


 

Udostępnianie informacji statystycznych ze spisów powszechnych

PSR - Wyniki prezentacja.pdf

 

 


 

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.