Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3855
W sumie: 58216

Obwieszczenie - zmiany studium

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ADAMÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), sporządzanego w oparciu o Uchwałę Nr X/73/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku oraz Uchwałę Nr X/74/2019 Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów  (przyjęte Uchwałą Nr II/3/2002 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2002 roku – ze zmianami).

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 10.02.2021 r. – 03.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Adamów,  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 25.02.2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Adamów o godz. 11:00.

 

Projekt  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.adamow.gmina.pl.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu przedmiotowej zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 23.03.2021 r. do Wójta Gminy Adamów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@adamow.gmina.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Adamów.

 

Załączniki:

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf

Załącznik Nr 1 - tekst jednolity.pdf

Zmiana studium.pdf

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.