Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8696
W sumie: 152493

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ADAMÓW

Informacja

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Adamów pod adresem:

https://adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=701

 


 

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

 

W dniu 28 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów (Adamów 11b) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Spotkanie miało formę warsztatów projekcyjne w zakresie celów i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz  odpowiadających im przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. W pierwszej części warsztatów przedstawione zostały wyniki szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji oraz wynikające z tego założenia części planistycznej GPR. Dopracowywano kwestię potencjałów obszaru rewitalizacji. Następnie wspólnie zaprojektowano cele rewitalizacji, wizję obszaru rewitalizacji po zakończeniu realizacji całego procesu oraz planowane efekt działań. Mając na względzie opracowane cele rewitalizacji i wizję obszaru po zakończeniu procesu zaplanowano szkic przedsięwzięć przeciwdziałających negatywnie zdiagnozowanym problemom.

Zdjęcie 1 Warsztaty projekcyjne w trakcie prowadzenia procesu opracowania GPR -28.06.2023 r.

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

Kolejnym elementem zapewniającym partycypacyjny charakter procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji był spacer badawczy prowadzony we wszystkich jednostkach wchodzących w skład wyznaczonego  obszaru rewitalizacji, tj. Bliżowie, Potoczku i Suchowoli. Spacer badawczy odbył się w dniu 28.06.2023 r. Uczestnicy spaceru mieli możliwość bezpośredniej obserwacji przestrzeni i zauważenia obszarów deficytowych, których w inny sposób nie dało by się zauważyć.  Kluczowym zamierzeniem tego narzędzia jest możliwość spojrzenia na przestrzeń ze swojej perspektywy – użytkownika/użytkowniczki przestrzeni, identyfikując problematyczne miejsca i sytuacje oraz miejsca i pomysły na rozwój tej przestrzeni. W trakcie spaceru dokonano oceny przestrzeni oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych, problemów w zakresie efektywności energetycznej budynków). Podczas spaceru zebrano cenne uwagi i propozycje dotyczące potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych. Pozwolił on również na zebranie pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni (np. nowe lokalizacje ławek, placu zabaw, itd.). Spacer pozwolił na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwił poddanie różnych rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje ze spaceru posłużą do projektowania nowych i ulepszania dotychczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni obszaru rewitalizacji.

W pierwszej kolejności spacer badawczy przeprowadzono w miejscowości Bliżów. Na szczególną uwagę zwraca budynek świetlicy oraz przyległy do niego teren.

Zdjęcie 2 Budynek świetlicy w Bliżowie oraz teren wokół budynku –spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r. 

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

W następnej kolejności spacer obył się w miejscowości Potoczek. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje budynek oraz teren przy świetlicy. W budynku siedzibę ma biblioteka gminna. Jest to miejsce szczególnie ważne dla społeczności lokalnej miejscowości. Obok znajduje się budynek gminy mieszkalny.

 

Zdjęcie 3 Budynek świetlicy wraz z biblioteką w Potoczku oraz teren wokół budynku –spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Zdjęcie 4 Budynek mieszkalny będący w zasobie gminy w Potoczku oraz teren wokół budynku –spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Ostatnią z miejscowości, gdzie odbył się spacer studyjny była Suchowola. W obrębie tej jednostki wchodzącej w skład obszaru rewitalizacji znajduje się największa liczba zdegradowanych przestrzeni i terenów. Kolejno dokonano oceny następujących przestrzeni: a) tereny sportowe, b) obszar, w obrębie którego znajdował się niegdyś zbiornik wodny, c) tereny byłego kółka rolniczego, d) plac zabaw oraz e) plac znajdujący się nieopodal Kościoła Parafialnego.  

Zdjęcie 5 Tereny sportowe w Suchowoli –spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Zdjęcie 6 Teren byłego zbiornika wodnego w Suchowoli –spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Zdjęcie 7 Teren byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suchowoli–spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Zdjęcie 8 Budynek  byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suchowoli–spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

Zdjęcie 9 Zdegradowane boisko przy szkole  w Suchowoli–spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 

Zdjęcie 10 Zdegradowany teren przy Kościele Parafialnym w Suchowoli–spacer badawczy w dniu 28.06.2023 r

Źródło: Urząd Gminy w Adamowie

 


NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy ADAMÓW DO 2030 R.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Nr XLII/343/2023 Rady Gminy Adamów  z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek:

1. Bliżów- powierzchnia: 3,852851 km2

2. Potoczek - powierzchnia: 2,976911 km2

3. Suchowola - powierzchnia: 10,205532 km2.

Wyznaczano obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni: 17,035294 km, co stanowi: 15,39% całkowitej powierzchni gminy (wynoszącej 110,672994 km2).

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały Nr XLIV/356/2023 z dnia 9 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do roku 2030 w terminie 13.07.2023 r. - 13.08.2023r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

Sfera

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

 

Społeczna

 

 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności społecznej

1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznej i w trudnej sytuacji życiowej

1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwość wszechstronnego rozwoju  i zwiększenie szanse edukacyjnych  w obszarze rewitalizacji

1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych, w tym dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami

Gospodarcza

2. Wzmocnienie sfery gospodarczej

2.1 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji

2.2 Rozwój przedsiębiorczości   

Środowiskowa

Techniczna

Przestrzenno-funkcjonalna

3. Odnowa wizerunku obszaru rewitalizacji

3.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz  obiektów publicznych

3.2  Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej

3.3 Popraw jakości środowiska naturalnego

 

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

 

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Adamów,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

 

Wypełniony formularz, w terminie od 13.07.2023 r. do 13.08.2023 r. można złożyć:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: poczta@adamow.gmina.pl
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów , pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisane „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” ,w wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Adamów do 2030 r.

Informacja o możliwości uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów  do 2030 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR.  Do pracy w ramach zespołu zapraszamy przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców. W szczególności zachęcam do udziału osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunów takich osób oraz organizacje działające na rzecz takich osób. 

Partycypacja społeczna w ramach opracowania GPR stanowi bardzo  ważny element. Pozwala bowiem na wypracowanie najbardziej adekwatnych metod i form służących eliminacji zdiagnozowanych problemów.

Swoją kandydaturę należy zgłosić osobiście do 17.07.2023 r. do Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00-15.00. Informacje w tej sprawie można również przesłać drogą mailową na adres: poczta@adamow.gmina.pl

 

Informujemy, iż liczba członków jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 osób.  Wobec czego, decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Załącznik nr 1 - Regulamin naboru przedsięwzięć

Załącznik nr 2 - Formularz przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 


Informacja

Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 r. Rada Gminy Adamów  podjęła uchwałę nr XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich mieszkańców (w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji obejmującego miejscowości: Suchowola, Bliżów oraz Potoczek) na otwarte spotkanie rewitalizacyjne. W trakcie spotkania  przedstawiona zostanie cześć założeń dokumentu, tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji. Odbędą się warsztaty projekcyjne  w zakresie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Spotkanie odbędzie się dnia 28.06.2023 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów.

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spacerze badawczym:

 1. godz. 11:15- Suchowola – rozpoczęcie spaceru przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.
 2. godz. 11:45 Potoczek - rozpoczęcie spaceru przy świetlicy w Potoczku.
 3. godz. 12:15 Bliżów -  rozpoczęcie spaceru przy świetlicy w Bliżowie.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów.

 


 Adamów, dnia 12 czerwca 2023 r

 Obwieszczenie
Wójta Gminy Adamów
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Wójt Gminy Adamów  działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2023 r.  Rada Gminy Adamów podjęła Uchwałę Nr  XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów do 2030 r.

Przyjęta uchwała uruchamia proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów do 2030 roku dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XLII/343/2023 Rady Gminy Adamów z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów.

Uchwała Rady Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2023 roku nr XLIV/356/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów do 2030 jest dostępna na stronie internetowej www.adamow.gmina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 


Do pobrania:

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów.pdf

 

 


Odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów

Dnia 12 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.00 w budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie odbyło się spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów. Jest to wstępny etap do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów”. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy uwag i informacji odnośnie projektu uchwały wraz z diagnozą. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Adamów Pan Dariusz Szykuła a następnie głos zabrał Pan Michał Flis właściciel firmy Draft Consulting, który przybliżył zebranym zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, zaprezentował szczegóły opracowania diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji a także omówił projekt Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Adamów. Na zebraniu obecni byli mieszkańcy gminy: radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W końcowej części spotkania odbyły się rozmowy i dyskusje na temat pomysłów projektów, które wkrótce będzie można zgłaszać do wpisania do GPR-u.

  

  

 


Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym

 

Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym.pdf

 


 

Gminny Program Rewitalizacji - Konsultacje Społeczne

Ankietyzacja prowadzona w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Adamów

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu  Uchwały Rady Gminy Adamów  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  gminy Adamów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie ankietowe prowadzone będzie w formie elektronicznej w dniach  14.03.2023 r. -12.04.2023 r. 
Chcemy poznać Państwa opinie na temat granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale w sprawie obszarów rozwiązań.
Zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKQH8SeCu_ZhUqwO__IXg80fDJOd2BfDy-QYQ56MUeZl3Bg/viewform

Projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegrdowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 1 do uchwały

Diagnoza delimitacyjna Gminy Adamów.pdf

Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Adamów

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - FORMULARZ KONSULTACYJNY ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY ADAMÓW ORAZ DIAGNOZY

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - PROTOKÓŁ ZGŁASZANIA UWAG USTNYCH I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ADAMÓW

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2023 r. - Wzór anonimowej ankiety konsultacyjnej (dostępnej on-line)

 


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Ankieta została przygotowana na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji gminy Adamów. Jej wyniki mają pomóc określić w obrębie naszej gminy obszary zdegradowane, które powinny zostać objęte rewitalizacją.
Link do ankiety: https://forms.gle/VM1H28jQJNQodtzy5

Ankieta jest anonimowa, jej wyniki posłużą wyłącznie do celów opracowania Programu Rewitalizacji gminy Adamów.

Dziękujemy za poświęcony czas, Państwa zaangażowanie pomoże nam trafnie zdiagnozować potrzeby gminy.
 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.