Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 690
W sumie: 103028

Strategia rozwoju Gminy

Uchwała nr XXVI/237/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 2030 roku

 


W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku” Wójt Gminy Adamów przedkłada Raport z konsultacji Społecznych oraz poprawioną wersję projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku”.

Strategia Rozwoju Gminy Adamów.pdf

Raport.pdf

 

Raport z konsultacji społecznych projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.”

 


 

Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). oraz uchwały Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Adamów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 15.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA W DNIACH OD 15.09. 2021 R. DO 20.10.2021 R.:

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie Adamów 11 b, 22-442 Adamów w pok. nr 2 oraz poniżej w plikach do pobrania (dostępne od 15.09.2021r.).

 Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Adamów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Adamów, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza w następujący sposób: 

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5), Adamów 11b, 22-442 Adamów,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
  3. drogą mailową: poczta@adamow.gmina.pl lub faksem na nr: 84 6186119
  4. system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Adamowie /UGADAMOW/skrytka

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od 15 września 2021 r. do 20 października 2021 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 20 października 2021 r.

ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 28.09.2021 r. 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie (świetlica wiejska).

Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poczta@adamow.gmina.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 6186102 do 27.09.2021 r. do godz. 15.30, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminy Adamow do konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania uwag


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Adamów o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 zpóźn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zawiadamiam o:

przystąpieniu do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" prezentowane będą na stronie Gminy Adamów pod adresem: www.adamow.gmina.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Adamów pod adresem: https://adamow.bip.gmina.pl/

Wójt Gminy Adamów

/-/ Dariusz Szykuła

Uchwała Nr XXII/199/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Adamów z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

 

 


 

Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Wójt Gminy informuje, że w dniach 12.07.2021-12.08.2021 r. na ternie Gminy Adamów przeprowadzone zostanie badanie ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Adamów mieszkających poza nią.
Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Adamów 11b, 22 – 442 Adamów. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2. Ponadto formularz ankiety umożliwiający jej elektroniczne wypełnienie udostępniony zostanie na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy poprzez link:

 

https://docs.google.com/forms/d/1y1KHGPbssD5b1PxnJUfoSJ86SRqVkyvjBneyzJGE_TQ/edit?usp=sharing


Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Adamów, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.
Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 Wójt Gminy Adamów

/-/Dariusz Szykuła

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Adamów z dnia 14.01.2016 r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku).
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t z póź. zm.)

Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:

  1. Uchwaleniu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”
  2. Możliwości zapoznania się z treścią Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr X/95/16 z dnia 12.01.2016 r. oraz Podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)

a) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Adamów www.adamow.gmina.pl w zakładce aktualności oraz w BIP Urzędu Gminy Adamów

b) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, pok. Nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00
 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr X/95/16 z dnia 12 stycznia 2016 roku

Strategia Rozwoju Gminy Adamów 2015-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Podsumowanie

 


 

Uchwała nr XIV/114/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 2020 (z perspektywą do 2023 roku)

 


 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PN. „STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Pismem znak: WSTIII.410.138.2021.KŁ z dnia 15 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zajął stanowisko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu

Pismem znak: DNS-NZ.7016.161.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.  Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie zajął stanowisko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.