Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 688
W sumie: 103026

Ogłoszenia

Obrazek dla art_1223

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniach 22 i 23 maja 2023 r. /godz. 8:00/ w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Adamów:

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

więcej
Obrazek dla art_1198

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625) Wójt Gminy Adamów podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Adamów w roku 2023.

więcej
Obrazek dla art_1119

Przetarg ustny nieograniczony - 22 lipiec 2022 r.

Wójt Gminy Adamów działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, uchwały Rady Gminy Adamów nr XXIII/207/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów oraz w związku z ustawą z dnia 11kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów: Obręb: Rachodoszcze, działka nr 974/5 o pow. 0,3281 ha – cena wywoławcza - 10 219,00 zł.

 

więcej
Obrazek dla art_1099

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Adamów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Adamów: Obręb: Jacnia, działka nr 828/6 o pow. 0,6136 ha – cena wywoławcza - 21 277,00 zł.

więcej
Obrazek dla art_1068

Konsultacje społeczne

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

więcej
Obrazek dla art_1061

Ogłoszenie

Działając na podstawie art.4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 16 listopada 2020r. poz.5499) Wójt Gminy Adamów OGŁASZA otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

więcej
Obrazek dla art_1057

OGŁOSZENIE dotyczące uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 r.

Urząd Gminy Adamów informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przystąpił do opracowania projektu uchwały określającej powierzchnie upraw maku i konopi włóknistych oraz ich rejonizację na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku.

więcej
Obrazek dla art_1052

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów

więcej
Obrazek dla art_1048

Komisje obwodowe

Ze względu na szczególną sytuację w tych wyborach, poniżej opublikowane są materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych, z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

więcej
Obrazek dla art_1046

PRZYZNANIE NAGRÓD WÓJTA GMINY ADAMÓW

Zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia  sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym za rok 2019.  Nagrody otrzymali zawodnicy, którzy mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami  i sukcesami w dyscyplinach: sumo, zapasy, trójbój siłowy, przeciąganie liny, spacer farmera, bezpieczeństwo ruchu drogowego i wyciskanie odważnika. Łącznie nagrodzeni otrzymali kwotę 10 150 zł.

więcej
Obrazek dla art_1044

Ogłoszenie dotyczące zadania "Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin"

Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z realizacją przez Państwową Służbę Geologiczną zadania państwa z zakresu geologii pn. „Monitoring odkrywkowej eksploatacji kopalin”, w 2020 roku prace terenowe będą prowadzone przez pracowników Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB na obszarze powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamość. Rozpoczęcie prac terenowych zaplanowano od 25.05.2020 r.

więcej
Obrazek dla art_1043

Ogłoszenie

            Urząd Gminy Adamów informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” na obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060094 będą wykonywane ekspertyzy przyrodnicze. Projekt jest realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Prace będą wykonywane do końca listopada 2020 roku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

więcej
Obrazek dla art_1036

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy

Zawiadamia się, że w dniu 13 marca 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

więcej
Obrazek dla art_1037

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

 

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 

więcej
Obrazek dla art_1030

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowości Feliksówka, nr budynku 22, od strony północno-zachodniej budynku.

więcej
Obrazek dla art_1017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie

Urząd Gminy Adamów informuje, że jesienią 2019 roku planowany jest IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie materiałów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

więcej
Obrazek dla art_1013

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej nr. 195 w Adamowie powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

więcej
Obrazek dla art_1008

Informacja

Informuje się, że w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się narada sołtysów.

więcej
Obrazek dla art_1007

Ogłoszenie

Urząd Gminy Adamów informuje, że w dniach od 6 do 24 maja 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia lokalizacji na usuwanie materiałów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

więcej
Obrazek dla art_1005

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Adamów

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

więcej
Obrazek dla art_1006

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

OGŁOSZENIE

Wójta gminy Adamów

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

więcej
Obrazek dla art_1001

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

więcej
Obrazek dla art_997

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Na podstawie art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39, art. 46 pkt I oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

więcej
Obrazek dla art_998

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Na podstawie art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39, art. 46 pkt I oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

więcej
Obrazek dla art_993

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowości Feliksówka 22 od strony północnej i południowo-wschodniej budynku.

więcej
Obrazek dla art_991

Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny

Projekt „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

więcej
Obrazek dla art_986

Informacje dotyczące uprawy konopi

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

więcej
Obrazek dla art_985

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

więcej
Obrazek dla art_983

Informacja

Informuje się, że w dniu 24 lipca 2018r. /wtorek/ o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się narada sołtysów.

więcej
Obrazek dla art_982

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią Wspólnotę Gruntową w gminie Adamów wsi Bondyrz i Boża Wola

więcej
Obrazek dla art_981

Ogłoszenia Wójta Gminy Adamów

 

W dniach od 28 czerwca do 19 lipca br. w godzinach 9:00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów zostaną wyłożone do publicznego wglądu:

więcej
Obrazek dla art_977

Ogłoszenie o IV naborze wniosków - RLGD

OGŁOSZENIE

 

O IV NABORZE WNIOSKÓW

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”.

więcej
Obrazek dla art_976

Nabór wniosków

Urząd Gminy Adamów informuje, że od dnia 26 kwietnia 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Adamów (demontaż, zabezpieczenie, transport do miejsca unieszkodliwienia i utylizacja na składowisku odpadów).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce Ochrona środowiska.

więcej
Obrazek dla art_921

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW

 

więcej
Obrazek dla art_920

Komunikat Starosty Zamojskiego

Komunikat

 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. do właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
/lasów prywatnych/

więcej
Obrazek dla art_909

Ogłoszenie - wykreślenie gabinetu weterynaryjnego

Urząd Gminy Adamów na podstawie pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu znak: PIWzak.0311/22/2017 z dnia 7 lipca 2017r., informuje o wykreśleniu Gabinetu Weterynaryjnego Andrzej Klech (uchwała Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej nr 920/2017/VI z dnia 24.02.2017r.).

więcej
Obrazek dla art_886

Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.

więcej
Obrazek dla art_884

Rozpoczęcie prac geodezyjnych

INFORMACJA


W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY ADAMÓW

 

więcej
Obrazek dla art_883

Wycinka drzew i krzewów na terenach zabytkowych

Informacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych.

więcej
Obrazek dla art_882

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 4495)

więcej
Obrazek dla art_875

Opłaty za wodę - nowe konto

Urząd Gminy Adamów informuje, że od 01.02.2017 roku obowiązuje nowy numer konta, na które należy dokonywać wpłat za wodę
więcej
Obrazek dla art_874

Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2017 oraz wrzesień - grudzień 2017 został rozstrzygnięty.

więcej
Obrazek dla art_867

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

więcej
Obrazek dla art_865

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku: suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

więcej
Obrazek dla art_864

Informacja dotyczącza posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi posiedzeń Komisji i Podkomisji oraz poruszanych tematów, które obejmują szerokie spektrum tematyczne w zakresie rolnictwa, uprzejmie informuję, że wszystkie zawiadomienia o posiedzeniach Komisji i Podkomisji, a także bezpośrednie transmisje z obrad, znajdują się na stronie Sejmu (www.sejm.gov.pl).

więcej

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.