Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5948
W sumie: 5948

Ogłoszenia

Obrazek dla art_1030

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowości Feliksówka, nr budynku 22, od strony północno-zachodniej budynku.

więcej
Obrazek dla art_1017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie

Urząd Gminy Adamów informuje, że jesienią 2019 roku planowany jest IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie materiałów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

więcej
Obrazek dla art_1013

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej nr. 195 w Adamowie powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

więcej
Obrazek dla art_1008

Informacja

Informuje się, że w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się narada sołtysów.

więcej
Obrazek dla art_1007

Ogłoszenie

Urząd Gminy Adamów informuje, że w dniach od 6 do 24 maja 2019r. będą przyjmowane zgłoszenia lokalizacji na usuwanie materiałów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

więcej
Obrazek dla art_1005

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Adamów

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

więcej
Obrazek dla art_1006

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

OGŁOSZENIE

Wójta gminy Adamów

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów

 

więcej
Obrazek dla art_1001

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

więcej
Obrazek dla art_997

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Na podstawie art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39, art. 46 pkt I oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

więcej
Obrazek dla art_998

Ogłoszenie Wójta Gminy Adamów

Na podstawie art. II pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 39, art. 46 pkt I oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

więcej
Obrazek dla art_993

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, usytuowany w budynku w miejscowości Feliksówka 22 od strony północnej i południowo-wschodniej budynku.

więcej
Obrazek dla art_991

Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny

Projekt „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

więcej
Obrazek dla art_986

Informacje dotyczące uprawy konopi

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

więcej
Obrazek dla art_985

Ogłoszenie

Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

więcej
Obrazek dla art_983

Informacja

Informuje się, że w dniu 24 lipca 2018r. /wtorek/ o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się narada sołtysów.

więcej
Obrazek dla art_982

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią Wspólnotę Gruntową w gminie Adamów wsi Bondyrz i Boża Wola

więcej
Obrazek dla art_981

Ogłoszenia Wójta Gminy Adamów

 

W dniach od 28 czerwca do 19 lipca br. w godzinach 9:00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów zostaną wyłożone do publicznego wglądu:

więcej
Obrazek dla art_977

Ogłoszenie o IV naborze wniosków - RLGD

OGŁOSZENIE

 

O IV NABORZE WNIOSKÓW

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”.

więcej
Obrazek dla art_976

Nabór wniosków

Urząd Gminy Adamów informuje, że od dnia 26 kwietnia 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Adamów (demontaż, zabezpieczenie, transport do miejsca unieszkodliwienia i utylizacja na składowisku odpadów).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce Ochrona środowiska.

więcej
Obrazek dla art_921

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW

 

więcej
Obrazek dla art_920

Komunikat Starosty Zamojskiego

Komunikat

 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. do właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
/lasów prywatnych/

więcej
Obrazek dla art_909

Ogłoszenie - wykreślenie gabinetu weterynaryjnego

Urząd Gminy Adamów na podstawie pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu znak: PIWzak.0311/22/2017 z dnia 7 lipca 2017r., informuje o wykreśleniu Gabinetu Weterynaryjnego Andrzej Klech (uchwała Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej nr 920/2017/VI z dnia 24.02.2017r.).

więcej
Obrazek dla art_886

Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.

więcej
Obrazek dla art_884

Rozpoczęcie prac geodezyjnych

INFORMACJA


W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY ADAMÓW

 

więcej
Obrazek dla art_883

Wycinka drzew i krzewów na terenach zabytkowych

Informacje dotyczące wycinki drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych.

więcej
Obrazek dla art_882

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 4495)

więcej
Obrazek dla art_875

Opłaty za wodę - nowe konto

Urząd Gminy Adamów informuje, że od 01.02.2017 roku obowiązuje nowy numer konta, na które należy dokonywać wpłat za wodę
więcej
Obrazek dla art_874

Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2017 oraz wrzesień - grudzień 2017 został rozstrzygnięty.

więcej
Obrazek dla art_867

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

więcej
Obrazek dla art_865

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku: suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

więcej
Obrazek dla art_864

Informacja dotyczącza posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi posiedzeń Komisji i Podkomisji oraz poruszanych tematów, które obejmują szerokie spektrum tematyczne w zakresie rolnictwa, uprzejmie informuję, że wszystkie zawiadomienia o posiedzeniach Komisji i Podkomisji, a także bezpośrednie transmisje z obrad, znajdują się na stronie Sejmu (www.sejm.gov.pl).

więcej

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.