Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7910
W sumie: 108554

Druki do pobrania

Budownictwo

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja ludności

Fundusz Sołecki

Geodezja

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona środowiska

Podatki

USC - Urząd Stanu Cywilnego

Inne

 

 

Budownictwo

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

 

Wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzennego działki

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

 

 

Wniosek w (wydanie)* (ponowne wydanie)* zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

 

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH (urządzeń infrastruktury technicznej)* (obiektów budowlanych)* niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

 

 

 

Ewidencja działalności gospodarczej

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamów

 

 

Ewidencja ludności

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkanców, zamieszkania cudzoziemców, PESEL

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Zgłoszenie pobytu stałego

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice dłuższego niż 6 miesięcy

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

 

Fundusz Sołecki

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania wiejskiego

Wzór uchwały z zebrania wiejskiego

Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu

Wzór protokołu z zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu

Wzór uchwały z zebrania wiejskiego w sprawie zmiany przedsięwzięcia lub jego zakresu

Wzór protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej

                   

Geodezja

 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczającego  

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości  

WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 20 GRUDNIA 1990 r., O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW  

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości  

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości  

Wniosek o wydanie zaświadczenie w sprawie o uregulowanie własności nieruchomości  

     

 

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodach  

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego  

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów  

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny  

 

Ochrona środowiska

Wniosek o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa/suki uznawanej za agresywną  

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi  

 

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Podatki

 

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1  

Szczegółowa klauzula informacyjna - Dot. opodatkowania podatkiem od środków transportowych  

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości  

Szczegółowa klauzula informacyjna - W związku z opłatami za podatek od nieruchomości  

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny  

Szczegółowa klauzula informacyjna - W związku z podatkiem rolnym  

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny  

Szczegółowa klauzula informacyjna - W związku z podatkiem leśnym  

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  

IR-1 - Informacja o gruntach  

IL-1 - Informacja o lasach  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie do wniosku

 

USC - Urząd Stanu Cywilnego

 

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego  

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia  

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa  

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska  

 

Inne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Oświadczenie o publikacji danych osobowych na stroni
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.