Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10323
W sumie: 77624

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ADAMÓW NA LATA 2017-2023

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów,

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów. Program obejmie działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Gminy Adamów pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sondażowego i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat warunków życia oraz miejsc wymagających w naszej gminie rewitalizacji. Badanie ma charakter anonimowy a jego wyniki posłużą jedynie do opracowania Programu Rewitalizacji. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Jednocześnie informujemy, że na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów na lata 2017-2023 gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (90%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 


BADANIE ANKIETOWE

 

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów na lata 2017-2023, Wójt Gminy Adamów informuje, że w dniach 3-17.03.2017r. na ternie Gminy Adamów przeprowadzone zostaną badania ankietowe w 2 grupach respondentów:

1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy,

2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych. 

 

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie, ul. Adamów 11 b. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępnione zostaną  na stronie internetowej Urzędu Gminy Adamów w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety w formie papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy lub elektronicznie klikając na poniższy link:

Link do ankiety dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/1meg2pG4ezVC0pXNra4ORIhzuaN5ZB7Mu0iV9ut_xF7E/edit?usp=sharing

Link do ankiety dla przedstawicieli instytucji publicznych:

https://docs.google.com/forms/d/1zDluBkUuDWOFVsgzFF7xZe2Fo3wwusCCziD_hSv-6Ng/edit?usp=sharing

 

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 


NABÓR UCZESTNIKÓW

 

W związku przystąpieniem do realizacji opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji.

Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Adamów. Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjno - doradczy Wójta w zakresie rewitalizacji, ma zapewnić współpracę ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich sektorów Gminy Adamów tj.:

 • Sektor publiczny
 • Przedsiębiorcy
 • Liderzy społeczni
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne

Partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie procesu tworzenia programów rewitalizacyjnych. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata  za utracone zarobki.

Osoby chętne do uczestniczenia w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury za pomocą formularza deklaracji umieszczonego poniżej. Termin naboru kandydatów do Zespołu wyznaczono do dnia 17.02.2017 roku do godz. 15.00.

Z uwagi na błąd w określeniu daty naboru kandydatów do Zespołu ds. Rewitalizacji wyznacza się nowy termin naboru do dnia 22.03.2017 roku do godz. 15.00.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Sekretariacie UG w Adamowie  lub przesłać mailowo na adres: poczta@adamow.gmina.pl

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

 


DIAGNOZA OBSZARU GMINY ADAMÓW

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów

Przedstawiamy Państwu „Diagnozę obszaru gminy Adamów służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Przedmiotowy dokument stanowi pierwszą część prac prowadzonych w celu stworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023”. 

 

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 06.04.-13.04.2017 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Przedmiotowy formularz został umieszczony na stronie: http://www.adamow.gmina.pl/art,885,lokalny-program-rewitalizacji.html

Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć również:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: a.molenda@adamow.gmina.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Adamów 11 b, 22-442  Adamów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
c) bezpośrednio do pok. 9 w budynku Urzędu Gminy Adamów 11 b, 22-442  Adamów, w godzinach pracy Urzędu.

 

Po pobrania:

DIAGNOZA OBSZARU GMINY ADAMÓW SŁUŻĄCA DELIMITACJI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Formularz zgłaszania uwag:

- w wersji PDF

- w wersji MS Word

 

 


SPOTKANIE INFORMACYJNO - WARSZTATOWE

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 12.04.2017 roku (środa)  o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów odbędzie się spotkanie informacyjno – warsztatowe w sprawie opracowania diagnozy obszaru gminy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu. 

Spotkanie poprowadzi  Pan Michał Flis – ekspert, który czuwa nad poprawnością  merytoryczną i metodologią  projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023”

 


Raport ze spotkania informacyjno - warsztatowego w sprawie diagnozy obszaru gminy Adamów

Raport z badania ankietowego

 


PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA GMINY ADAMÓW

Wójt Gminy Adamów  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Adamów na lata 2017-2023”. Spotkanie odbędzie się 5 maja 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Adamowie (Adamów 11b, 22-442 Adamów).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji  (sołectwo Adamów i sołectwo Jacnia).

Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W jego trakcie będzie istniała również możliwość zgłoszenia projektu/przedsięwzięcia do LPR.

Po spotkaniu, o godzinie 13.00 (5 maja 2017 r.) bardzo serdecznie Państwa  zapraszamy na spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalający na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz kierunków działań Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Zbiórka pod Urzędem Gminy w Adamowie - Adamów 11b.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w pracach nad LPR.

 


Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji (poniżej przedstawiono diagnozę problemów oraz lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji) oraz wypełniać cele LPR (poniżej cele LPR).

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego. Załącznik nr 1 do Karty projektów zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do LPR mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

Wypełnione Karty przedsięwzięć można składać:

 • Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy  Adamów 11b, 22-442 Adamów,
 • Bezpośrednio w pokoju nr 9 w budynku Urzędu Gminy,
 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  a.molenda@adamow.gmina.pl                       

 

Termin składania kart:

 • W terminie od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r.
 • Decydująca dla zachowania powyższych terminów jest data wpływu karty do Urzędu Gminy lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

 

Do pobrania:

Regulamin naboru kart

Karta przedsięwzięcia

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego

 

 


GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE PROWADZONE W DNIACH 15-16 MAJA 2017 r.

 

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w głosowaniu na projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonego w dniach 08-12 maja 2017 r. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgłoszonych zostało łącznie 17 takich przedsięwzięć.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oddanie głosów na przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najważniejsze i najbardziej potrzebne w celu ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Jednocześnie informujemy, że w ramach głosowania można oddać swój głos na 1 przedsięwzięcie.

Swój głos mogą Państwo oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszczonego pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=12_7h1B9RQ5DYODGSxIWWOPPYj0hupCYrDMcwF3B85y8

 


Piknik Rodzinny

Do pobrania:

Piknik Rodzinny 2017 - plakat

 


Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023

 

Niniejszy dokument zostaje poddany konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się  w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji, na głównej stronie gminy Adamów http://www.adamow.gmina.pl/ w dniu 17 maja 2017 r. Konsultacje prowadzone są dniach 17 – 23.05.2017 r. w następujących formach:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Adamów 11b, 22-442 Adamów,  bezpośrednio w pokoju nr 9 Urzędu Gminy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: a.molenda@adamow.gmina.pl
 2. zbierania uwag ustnych do protokołu w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Adamów.

Konsultacje społeczne prowadzone są zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej.

 

Do pobrania:

LPR - Adamów Roztocze

Formularz zgłaszania uwag Adamów

 


Zakończenie projektu pn. "Rozwój poprzez rewitalizację -  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów"

Gmina Adamów zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój poprzez rewitalizację – opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017 – 2023 został uchwalony uchwałą Nr XIX/176/17 Rady Gminy Adamów z dnia 31 maja 2017 r.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.