Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9674
W sumie: 179994

Stypendium szkolne

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2017/2018

 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV/239/2006 Rady Gminy Adamów z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamów - Wójt Gminy Adamów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamów.

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
 2. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia oraz

 1. wychowankom publicznych lub niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16. ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 2. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnienia szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Adamów przyznaje Wójt Gminy.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie: pieniężnej lub rzeczowej (art. 90 d, ust. 2-5).

Kwota stypendium nie może być niższa niż 99,20 zł i nie może przekraczać  248,00 zł miesięcznie.

 

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 2.480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2.232 zł.

 

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w dniach 1 – 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy / pokój nr 9 /.

Słuchacze kolegiów składają wnioski w dniach 1 – 15 października 2017 r .  

Miesięczna wysokość dochodu kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego musi być ustalona na zasadach określonych w art. 8. ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).

Dochody rodziny muszą być udokumentowane.

 

Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2011 roku zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)

 1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90 n ust. 5 a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90 n ust. 5 a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny

Składnik dochodu

Dokumenty potwierdzające dochód

wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)

zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie wnioskodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

działalność gospodarcza
- działalność opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

- działalność prowadzona na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i o dochodzie uzyskanym w roku 2016 albo oświadczenie

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto

dochody z gospodarstwa rolnego

przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowy uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

emerytura/ renta/ renta strukturalna/ renta socjalna świadczenie rehabilitacyjne ( netto )

odcinek oddziału emerytalno-rentowego dokumentujący wysokość pobranej emerytury / renty / świadczenia albo oświadczenie

świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

decyzja przyznająca świadczenie lub zaświadczenie albo oświadczenie

zasiłek dla bezrobotnych

odcinek lub decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych albo oświadczenie

zasiłki z pomocy społecznej

zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

alimenty

dokument potwierdzający wysokość alimentów albo oświadczenie

dodatek mieszkaniowy

decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego albo oświadczenie

inne dochody

zaświadczenie albo oświadczenie

 

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków, faktur, oświadczeń przez wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Wym. dokumenty będą uwzględniane z datą ich wystawienia od 1 lipca 2017 r.

 

DODATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO, m.in.:

 1. PODRĘCZNIKI
 2. ZESZYTY
 3. SŁOWNIKI
 4. ENCYKLOPEDIE
 5. ATLASY
 6. TABLICE MATEMATYCZNE
 7. LEKTURY SZKOLNE
 8. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
 9. OBUWIE SPORTOWE: ADIDASY , TENISÓWKI
 10. STRÓJ NA W-F: DRES, SPODENKI, KOSZULKI
 11. PIÓRNIK
 12. ARTYKUŁY SZKOLNE (BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA)
 13. TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE BASEN ( STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI, RACHUNKI)
 14. WYCIECZKI SZKOLNE
 15. KINO, TEATR
 16. PŁATNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE

ITP.


ZAKUP ODZIEŻY CODZIENNEJ I OBUWIA NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.