Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7906
W sumie: 108550

News

News zdjęcie id 856

Stypendium szkolne

01.09.2020

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku:

1)uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2)słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok 2020/2021 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2020 r.


Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Urzędzie Gminy Adamów pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.


Stypendium szkolne przysługuje:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,

 • zaświadczenie z zakładu pracy,

 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z GOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),

 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),

 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2019 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,

 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

   

Prawo do otrzymania stypendium w 2019 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.