Logo Gmina Adamów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7906
W sumie: 108550

News

News zdjęcie id 91

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

16.12.2016

Działając na podstawie art. 4 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817 j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 4495)

 

Wójt Gminy Adamów

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.2 i 3 w/w ustawy na powierzenie realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

I. Nazwa zadania:

 

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku oraz wrzesień-grudzień 2017 roku:

1. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola 86 do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, Zamość,

2. Jeden uczeń z miejscowości Bondyrz 179/2 do Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość

3. Jeden uczeń z miejscowości Potoczek 12A do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

4. Jeden uczeń z miejscowości Boża Wola 39a do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

5. Jeden uczeń z miejscowości Jacnia131A do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a,

6. Jeden uczeń z miejscowości Suchowola Kolonia 82 do SOS-W, ul. Śląska 45A, Zamość

 

II. Wysokość środków na realizację zadania: 60.600,00 zł.

 

III. Zasady przyznania dotacji:

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi:

a/ po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,

b/zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami dotyczącymi pożytku publicznego i wolontariatu.

2. Dotujący zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i cen realizacji zadania. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu

3. Wójt Gminy Adamów lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania zgodnie z art. 17 ustawy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i obejmuje dni nauki szkolnej.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Środki transportu muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

4. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie dziecka do opiekunki w szkole i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu dziecka. Dowóz obejmuje 6 uczniów, zmianie może podlegać liczba uczniów oraz miejsce zamieszkania.

5. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

 

 

V. Termin składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa 09 stycznia 2017 roku o godz.15.00 /decyduje data dostarczenia do urzędu/

2. Oferty powinny być składane na drukach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r./Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.

3. Oferty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu konkursu, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów lub wysłane pocztą na w/w adres.

4. Oferta uznana jest za poprawną i kompletną, jeżeli: złożona jest na właściwym druku, w określonym w ogłoszeniu terminie, zawiera rodzaj zadania zgodny z konkursem ofert i z działalnością statutową oferenta, wypełniona jest czytelnie, zawiera wszystkie aktualne i wymagane załączniki.

5. Oferty złożone po terminie, wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Adamów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Adamów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Adamów i na stronie internetowej Gminy Adamów.

4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/ możliwość realizacji zadania i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadania,

b/ kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

c/ zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

d/ ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych na ten cel środków finansowych.

 

VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego.

 

W 2015 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 57 222,90 zł

 

W 2016 roku Wójt Gminy Adamów na realizację zadania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Adamów do szkół i ośrodków w Zamościu przeznaczył 58 332,14 zł

 

Pliki dopobrania:

Zaproszenie do wskazania osoby do pracy w komisji konkursowej

Wzor oferty

 

Wójt gminy zaprasza


    Wójt Gminy Adamów
    Dariusz Szykuła

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek:

od 7:00 do 14:00

Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskich

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.